chi potrà salvarsi?

Chi potrà salvarsi? Chiede un tizio a Gesù che passava per la sua città (cfr. Lc 13,22-30)
Forse a quei tempi tale domanda aveva un senso, tutti erano religiosi, oggi non più.
Alessandro 22 anni, non si interessa a questa domanda, cerca di vivere bene la propria vita, con onestà, giustizia, verità, il dopo non lo interpella.
Il tema della salvezza come l’intende Gesù non interessa quasi più nessuno, forse i politici del nostro Parlamento, ma le chiese sono mezze vuote e la gente si pone altre domande.
Forse nemmeno ai tempi di Gesù la domanda era così scontata, pensate ai due ladroni: uno chiede di essere ospitato in Paradiso, l’altro non si pone il problema, ormai è lì, sulla croce.
Recentemente uno psichiatra scriveva che Dio è una immaginazione che solo l’uomo poteva concepire e l’uomo una immaginazione di Dio.
Ma perché immaginarsi un Dio che da una parte ti opprime con 742 precetti da osservare, per essere salvato, e dall’altra parte per salvarci si fa crocefiggere e ci chiede di passare attraverso la medesima porta?
Ha ragione Alessandro, meglio vivere il presente in verità e crescere nella vita.
Forse Alessandro non ha ancora provato una sofferenza grande, quindi perché porsi questa domanda?
Attenzione, è pericoloso fondare il bisogno di salvezza sul dolore, può accadere, ma è pericoloso.
Non è il dolore della Croce che permette di riconoscere il desiderio di salvezza, ma il riconoscere la Croce come la porta per entrare in un tempo più grande, infinito per la mia storia.
Certo la Croce è una porta stretta, perché è una porta dell’Amore e l’Amore quando è tale chiede la fatica di passare da sentieri più stretti.
Croce, infinito, amore.
Per noi cristiani la Croce è il segno massimo dell’amore di Dio, un amore infinito.
Si può dire che l’Amore di Dio è infinito? Quando noi vogliamo bene veramente a qualcuno gli diciamo che il nostro amore è per sempre: per sempre.
L’Amore di Dio è per sempre, forse l’uomo di oggi è spaventato da questo “per sempre”, ha paura dell’eternità, preferisce il giorno dopo giorno, il mordi e fuggi.
“per sempre” è la porta stretta per la quale siamo chiamati a passare.
Da questa porta stretta sembrano passare di più i lontani, gli stranieri, coloro che forse non hanno mangiato alla tavola con Gesù (come dice il Vangelo), ma mangiando con gli ultimi, con i dimenticati, con le “buone maniere” (si può ancora dire “le buone maniere” in questo spettacolo del turpiloquio quotidiano?) hanno cercato di onorare la vita.
Non basta mangiare alla tavola con Gesù per ottenere la salvezza, bisogna desiderare di attraversare la porta stretta della Croce insieme a Gesù.
Non ho la pretesa di convincere Alessandro o chi per lui alla salvezza, la salvezza è un dono di Dio, ma di chiedere di continuare a vivere con onestà, rettitudine e verità la sua vita sì!
Mi passerà davanti all’ingresso della porta del regno dei cieli insieme a peccatori e prostitute? Sarò contento di vederlo davanti e poter entrare con lui.
Prima o dopo non importa, nel regno dei cieli il tempo sarà un eterno presente dove si incontreranno, permettete la metafora, non gli amanti del fast food, ma gli amanti del slow food, di coloro che hanno trovato il tempo di guardare anche solo negli occhi un fratello, qualunque esso sia, e offrirgli anche solo un sorriso.
pJgiannic

Thesari që është në ty

Të rinj punëtorë dhe universitarë që kalojnë një pjesë të pushimeve të tyre për t’u shkuar prapa një turme kalamajsh (kështu thuhet fëmijë në Shqipëri) me të cilët të shkruajnë dhe të vizatojnë 10 ditë qetësie, argëtimi dhe mundësie për t’u rritur janë një realitet edhe këtë verë 2019.
Të luash dhe të bësh të tjerët të luajnë ndihmon që të rritësh të vegjlit dhe të mëdhenjtë përtej çdo përkatësie shoqërore, gjuhësore, kulturore apo fetare. Ndihmon të gjesh “thesarin që është brenda teje” siç citon slogani i kësaj vere.
Ndoshta nuk përbën ndonjë lajm? Jo për atë pjesë të botës që beson tek e mira. 10 të rinj italianë së bashku me 15/20 adoleshentë shqiptarë që vullnetarisht, mes një pakuptueshmërie gjuhësore dhe zbulimit të afrisë dhe diferencave kulturore, nuk e humbasin dëshirën për të ndërtuar një ecje rritjeje sa të vogël aq dhe të rëndësishme si fara e sinapit!
Puna e vullnetarëve të kampit veror 2019, të këtyre të rinjve zaccariani është pikërisht puna e asaj farës së vogël të senapit që padukshmërisht dhe qetësisht prodhon një bimë të madhe në gjëndje të ofrojë hije dhe strehë nga dielli e vapa. Një hije që është vlerë dedikimi, përgjegjësie, bashkëndarjeje, durimi, profesionalizmi, kreativiteti, miqësie, dhe vëllarërie. Kampi veroir 2019 është edhe ky një bashkësi vlerash të jetuara dhe ofruara për të ndihmuar një pjesë të këtij kombi të vogël shqiptar për t’u rritur me një dinjitet më të madh dhe përgjegjësi për veten.
Të mundesh të bashkëpunosh sot me animatorë shqipatrë që ishin fëmijë disa vite më parë është një kënaqësi shumë e madhe jo për t’u mburrur, por për t’u gëzuar që dëshira për të bërë falas njëri për tjetrin për më të vegjlit është një kartë fituese në një botë shpesh shumë utilitare.
Universiteti dhe puna janë fusha të nevojshme dhe të pashmangshme për secilin prej nesh, por nëse janë të ndriçuara nga këto ditë, fitojnë vlerë më të madhe dhe të pafund. Të heqësh 15 ditë nga plazhet dhe vendet turistike nuk është një humbje por një investim dhe kush ka jetuar këto mundësi jo vetëm që e kujton, por e di mirë dhe ia shijon frytet edhe vite më pas.
Shqipëria është një vend në rritje, mes shumë kontradiktash dhe akoma më shumë shpresash edhe se të shoqëruara nga mundimi i maturimit. T’u japësh fëmijëve momente gëzimi, rregullash për të luajtur mirë dhe drejt së bashku, të shikosh nënat e tyre të dalin nga shtëpitë për t’u mbledhur së bashku për të folur mes tyre e për të na ndihmuar në ndërtimin e kohës së fëmijëve të tyre është fryti më i rëndësishëm pas 15 verash të kaluara në Milot.
Disa ditë më parë Zëvëndës Ministri i Jashtëm, duke na pritur në Tiranë na froi të ndërtonim me durim të ardhmen e këtij vendi sidomos përballë asaj që do të dukej se nuk funksionon ose duhet ndryshuar.
Kampet verore janë ky veprim këmbëngulës edukativ pikërisht nga etërit Barnabitë që transmetohet edhe nga të rinjtë me të cilët ata punojnë. Duam të rinj të gjallë, shkruan Papa Françesku në letrën e tij drejtuar të rinjve Christus vivit: në Milot kampi veror 2019 është pikërisht kampi i të rinjve të gjallë për një botë të gjallë; kampi i të rinjve që jo vetëm pyesin veten se kush janë, por edhe se për kë janë. Të rinj për të ardhmen e këtij vendi dhe për jetët e tyre.
Faleminderit juve të rinj të Milotit, murgesha Angeliche të Milotit, etërit Barnabitë të Milotit, Zëvëndesministri i Punëve të Jashtme Sokol Dedja, Këshilltarët e Ministrit Besian Zogaj dhe Irida Laçi.

Faleminderit (grazie) giovanizaccariani 2019, grazie kalamajsh!
p. Giannicola M. Simone
Ufficio Pastorale Giovanile PP. Barnabiti

Il tesoro che è in te

Giovani lavoratori e universitari che investono parte delle loro vacanze per correre dietro a una ciurma di calamai(così si dice bambini in Albania) con i quali scrivere e disegnare 10 giorni di serenità, allegria e opportunità per crescere sono una realtà anche questa estate 2019.
Giocare e far giocare aiuta a crescere i piccoli come i grandi al di là di ogni appartenenza sociale, linguistica, culturale o religiosa. Aiuta a trovare “il tesoro che è in te” come recita lo slogan di questa estate.
Forse è una non notizia? Non per quella parte di mondo che crede nel bene. 10 giovani italiani insieme a 15/20 adolescenti albanesi che volontariamente tra una incomprensione linguistica e la scoperta di affinità e differenze culturali non perdono la voglia di costruire un percorso di crescita tanto piccolo quanto importante come il seme della senape!
Il lavoro dei volontari del kampiveror2019, di questi giovani zaccariani è proprio il lavoro di quel piccolo seme di senape che invisibilmente e silenziosamente produce una grande pianta capace di offrire ombra, riparo dal sole e dalla calura.
Un’ombra che sono valori di dedizione, responsabilità, condivisione, pazienza, professionalità, creatività, amicizia e fraternità. Il kampiveror2019 è anche questo insieme di valori vissuti e offerti per aiutare una frazione di questa piccola nazione albanese a crescere con maggiore dignità e consapevolezza di sé.
Poter collaborare oggi con animatori albanesi che erano i bambini di qualche anno fa è una grande soddisfazione non per inorgoglirsi, quanto per rallegrarsi che la voglia di fare gratuitamente gli uni per gli altri e tutti per i più piccoli è una carta vincente in un mondo spesso troppo utilitaristico.
L’università e il lavoro sono ambiti necessari e ineludibili per ognuno di noi, ma se illuminati da questi giorni, acquistano valore migliore e immenso. Sottrarre 15 giorni a spiagge o luoghi turistici non è una perdita ma un investimento e chi ha vissuto queste opportunità non solo lo ricorda, ma lo sa bene e ne gode ancora i frutti dopo anni.
L’Albania è un paese in crescita, tra molte contraddizioni e ancora più speranze seppure costellate dalla fatica della maturazione. Dare a dei fanciulli dei momenti di gioia, delle regole per giocare bene e meglio insieme, vedere le loro mamme uscire dalle case e radunarsi insieme per parlare tra loro e aiutarci a costruire il tempo dei loro figli è il frutto più importante dopo 15 estate trascorse a Milot.
Qualche giorno fa il viceministro degli esteri, ricevendoci a Tirana ci invitava a costruire con perseveranza il futuro di questo paese specialmente di fronte a ciò che sembrerebbe non funzionare o cambiare.
I kampiveror sono questa perseverante azione educativa propria dei padri Barnabiti che viene tramandata anche dai giovani con cui essi lavorano.
Vogliamo giovani vivi, scrive papa Francesco nella sua lettera ai giovani Christus vivit: a Milot il kampiveror2019 è proprio il campo di giovani vivi per un mondo vivo; il campo di giovani che non solo si chiedono chi sono, ma anche per chi sono. Giovani per il futuro di questo paese e delle proprie vite.
Faleminderit ragazzi di Milot, suore Angeliche di Milot, padri Barnabiti di Milot, viceministro degli esteri Sokol Dedja, consiglieri del ministero Besian Zogaj e Irida Laçi.

Faleminderit (grazie) giovanizaccariani 2019, faleminderit kalamajsh!

    Giannicola M. Simone
    Ufficio Pastorale Giovanile PP. Barnabiti

Greta, Carola, Olga e tante altre: le ragazze non temono i potenti

L’ultima è stata Olga Misik. Prima di lei Carola Rackete e prima ancora Greta Thunberg. Sarà un caso che sono tutte ragazze? E che siano diventate icone transnazionali dei maggiori dossier della nostra epoca: il clima, l’accoglienza, i diritti? Un modo speciale di fare la rivoluzione, il loro, che passa attraverso l’imposizione di un’energia nuova, dove prevale una forma tutta femminile di aggressività: la difesa. Si tratti di difendere l’ambiente da politiche senza futuro, i rifugiati da chi non riconosce il loro diritto alla dignità, o la libertà di espressione dalla violenza della dittatura, il messaggio lanciato ai potenti da queste ragazze è lo stesso: siamo qui per difendere ciò che ci è stato affidato. C’è anche una bellezza speciale nel modo che hanno di condurre le battaglie: Greta e il suo cartello sotto la pioggia, Carola con la stralunata fierezza da capitana di un vascello di sventurati, Olga a gambe incrociate che legge la Costituzione a voce alta come fosse un gioco di ruolo.

Si sono scelte inoltre degli avversari di peso: Trump e i potenti della Terra, la leadership sovranista di Matteo Salvini, il presidente russo Vladimir Putin. E li hanno affrontati con i codici della civilizzazione di cui sono figlie – le parole, i gesti belli – mostrando non soltanto di avere un indiscutibile coraggio personale, ma anche di incarnare la forza di una collettività che malgrado tutto ha trasmesso loro la libertà, se non come dato acquisito, almeno come possibilità da conquistare. Non stupisce che siano state coperte di insulti, sbeffeggiate, diversamente umiliate; stupisce piuttosto che resistano, che continuino, che non si mettano paura.

Guardandole in azione si guarda già un’epoca nuova, come se il tempo della muscolarità, ma anche del progresso tecnico che ha segnato il Novecento si fosse esaurito, e fosse cominciato un tempo in cui è più importante conservare, riparare, distribuire che non produrre all’infinito, sfruttare al massimo le risorse, concentrare il potere e le ricchezze. Per farlo c’è bisogno di dialettica, della forza che viene dalla persuasione (i greci avevano un culto speciale per Peitho, la dea della persuasione, considerata l’anima della vita pubblica, sempre in opposizione alla violenza), la stessa che abbiamo sentito nei discorsi di Greta Thunberg, Carola Rackete, Olga Misik. La loro storia di ragazze occidentali (sì, anche Olga è un prodotto della grande cultura occidentale) è già di involontario esempio – o forse si tratta di un irresistibile contagio – per altre latitudini del mondo: ci sono le ragazze iraniane che sfidano il regime degli ayatollah togliendosi il velo e postando le immagini sul web, c’è Alaa Salah, la giovane sudanese che guida la rivolta contro il presidente Omar al-Bashir, e c’è stata Malala, un esempio per tutte le ragazzine che sceglievano l’istruzione, “whatever it takes”. Il fatto nuovo, che le accomuna tutte, è una diversa energia nell’interpretazione dei diritti, a dimostrazione che l’emancipazione raggiunta fino a oggi mette in circolo forze che non sembrava si sarebbero facilmente liberate. È una fortuna che il loro mondo sia anche il nostro.