Rinia shqiptare, La gioventù albanese

Rinia shqiptare, e ardhmja pa të ardhme
La gioventù albanese, il futuro senza futuro

Di Redjon Lleshaj – Milot

Shqipëria vazhdon të mbetet një ndër vendet e para në Europë për papunësinë e të rinjve, emigrimin dhe varfërinë studentore.
L’Albania continua a rimanere uno dei primi paesi in Europa per la disoccupazione dei giovani, l’emigrazione e la povertà studentesca.

Krahas impenjimit me përkushtim në thellimin e reformave në vend, për të dalë nga tranzicioni, vendi ynë ka nevojë për një frymë të re, për një mentalitet të ri qeverisës të personifikuar me demokracinë moderne perëndimore. Frymën e re dhe mentalitetin e ri askush nuk e përfaqëson më mirë se rinia, që po shkollohet duke marrë eksperienca të drejtpërdrejta akademike dhe jetësore në demokracitë perëndimore.
A parte il grande impegno per mandare avanti le nuove riforme nel paese, per uscire dalla transizione, l’Albania ha bisogno di una nuova aria, per una nuova mentalità nel governare come le “moderne democrazie dell’Occidente”. La nuova aria e la nuova mentalità nessuno le può rappresentare meglio dei giovani, che stanno studiando e facendo esperienze accademiche e di vita nelle democrazie dell’Ovest.

Ne jemi ndër vendet e pakta të demokracive perëndimore, ku rinia nuk ka asnjë lloj roli në vendimmarrje, si dhe nuk përbën forcën rinovuese të vendit, po tenton të largohet nga atdheu. Të rinjtë që kanë studiuar duke investuar mundin e tyre familjet shqiptare, me sakrifica dhe vështirësi të shumta financiare, ku janë vlerësuar vlera të larta intelektuale, me nivele të lakmueshme edhe në fushën e formimit akademik, si dhe me aftësi të jashtëzakonshme integruese në jetën e shoqërisë së vendit, nuk vlerësohen dhe përkrahen as nga shoqëria as nga organizmat shtetërore.
Noi siamo uno dei pochi paesi democratici dove la gioventù non ha nessun ruolo nelle decisioni, ma anche non funge da forza innovatrice del paese, solo tenta la fuga dalla patria. I giovani che hanno studiato investendo il sacrificio umano e finanziario delle loro famiglie, pur avendo sviluppato grandi valori intellettuali e abilità nell’integrarsi nella vita sociale del paese, non sono apprezzati e tantomeno aiutati dalla società e dalle istituzioni albanesi.

Prandaj, kjo rini që mbart vlera përparuese, zhvillimi dhe demokratizuese, duhet jo vetëm të vlerësohet, ashtu siç e meriton nga politika dhe shteti shqiptar, por edhe të përkrahet dhe të mbështetet për t’i dhënë hapësirat e domosdoshme, ku mund të japë ndihmën e saj në mënyrë të veçantë për të shtyrë vendin drejt integrimt europian.
Per questo questa gioventù con i suoi valori progressisti e democratici, non solo va valorizzata con merito dalla politica e dallo stato albanese, ma anche aiutata per avere gli spazi necessari in cui offrire il suo contributo specialmente per favorire l’integrazione europea.

Një shoqëri e zhvilluar, mirëfilli, “merr frymë” nga të rinjtë. Të rinjtë janë mundësia për të ecur përpara. Ato janë zhvillimi, përparimi, progresi i një kombi të zhvilluar, me një histori të lavdishme.
Una società sviluppata come si deve, “respira” grazie ai giovani. I giovani sono la possibilità per andare avanti. Loro sono lo sviluppo, il futuro, il progresso in una nazione sviluppata, con una storia gloriosa.

Shpresat për një të ardhme më të mirë, përpara se t’i mbysim ne, po i shkel vetë koha! Ne nuk kërkojmë idealen, as që e synojmë të mirën absolute. Duhet thjesht të rrëzojmë murin që kemi ngritur rreth vetes, sepse jeta e secilit nga ne është betonizuar , ndërkaq egoizmi është i përhapur edhe jashtë kufijve të tij. Është e rëndë të thuhet se numri i studentëve që largohen nga ky vend rritet çdo ditë e më shumë, sepse dëshirat e tyre nuk përputhen me atë se çfarë ky vend ofron.
Non i giovani, ma il tempo, sta cancellando le speranze per un futuro migliore. I giovani albanesi non cercano l’ideale o il bene assoluto, ma soltanto vogliono abbattere quel muro creato intorno a loro che ha cementificato il vivere quotidiano, che ha aumentato l’egoismo. È difficile ammetterlo, ma il numero degli studenti che si allontana da questo paese aumenta quotidianamente, perché il loro desiderio non combacia con ciò che gli viene offerto dall’Albania.

Largohen sepse këtu mungon kultura e mirëfilltë politike, parimet intelektuale e moralizuese, shoqëria e mirëfilltë demokratike dhe rruga civilizuese me parime të sigurta. Dita-ditës kuptojmë se jeta nuk është plot dritë, egozimi ka mbyllur gjithkënd në vetvete dhe nuk dimë më se çfarë kërkojmë, nuk dimë të dallojmë çfarë është e bukur dhe nuk bëjmë asgjë me ideal e pasion.
Si allontanano perché mancano la vera cultura politica, i principi intellettuali e morali, la vera democrazia necessari per una strada verso la civiltà. Giorno dopo giorno i giovani capiscono che la vita non è piena di luce, che l’egoismo rinchiude e non si riconosce cosa cercare, cosa è bello, come fare le cose con ideali e passione.

Për të dalë prej “botës së errësuar” drejt një bote më të civilizuar, drejt botës së artit, drejt asaj bote ku kultivohet dija, duhet rikthyer vullneti dhe dinjiteti i rinisë universitare: ajo paraqet fortifikatën bazë të dijes dhe zhvillimit, ndaj duhet vënë në ballë të proceseve të një kombi.
Per uscire da questo “mondo oscuro” verso uno più civilizzato, verso il mondo dell’arte, della sapienza, bisogna riconoscere la volontà e la dignità ai giovani universitari: questo processo di attenzione va posto ai primi posti nella crescita di una nazione.

Ne si studentë do të duhej të bartim mbi supe pjesë të peshës së rëndë të një kombi, ndaj duhet shfrytëzuar energjia dinamike që kemi, për të krijuar vlera kulturore dhe shkencore, të cilat do jenë shtysë e përparmit dhe barazimit me kombet e zhvilluara të botës.
Noi, in qualità di studenti, dovremmo reggere sulle spalle gran parte del peso di una nazione, per questo bisogna sfruttare la nostra energia dinamica per creare quei valori culturali e scientifici che saranno la spinta dello sviluppo e dell’uguaglianza in sintonia con le altre nazioni sviluppate nel mondo.

Duhet të jemi të vendosur dhe të bindur se vendi ynë meriton të jetë si vendet e tjera në Europë. Të rinjtë intelektualë, me ndryshim nga paraardhësit e tyre, janë ata që do ta drejtojnë Shqipërinë, atdheun e tyre, një politikë ndryshe, në këtë mijëvjeçar të ri, por sigurisht duke u përkrahur nga shoqëria dhe opinioni publik mbarëpopullor.
Dobbiamo essere decisi e convinti che il nostro paese merita di essere come gli altri paesi dell’Europa. I giovani intellettuali, a differenza dei loro predecessori, sono quelli che devono guidare l’Albania, la loro patria, una diversa politica, in questo nuovo millennio, ma ovviamente con l’appoggio della società e dell’opinione pubblica a livello nazionale.

Nascere ancora?

Il nostro autobus dell’Avvento ci ha portato a destinazione!
Forse qualche volta l’abbiamo perso o abbiamo sbagliato fermata, ma ce l’abbiamo fatta e domani alle 10.30 l’autobus 1P, come Provvidenza, sarà qui davanti a portarci il bambino Gesù.
Sì, un bambino, una nascita.
Oggi non va molto di moda parlare di nascite in Occidente!
Anche i vangeli, tra questi solo Luca e Matteo, racconteranno tardi della nascita; anzi i vangeli raccontano di miracoli, malattie, morti e risurrezioni ma di nascite mai!
Anzi, prima i vangeli raccontano il modo in cui il Dio della vita ha donato la vita, poi racconteranno della nascita del Dio della vita.
Come è raccontato il Natale?
Voi cosa ricordate, pensate, sapete di questa nascita?
La dimensione artistica, favolistica, forse mitologica? Ma la dimensione reale?
Se noi cristiani abbiamo dimenticato l’aspetto reale del Natale a maggior ragione il mondo lo ha accantonato e non per colpa sua, ma spesso per colpa dei cristiani!
Il profeta Isaia annuncia agli esuli di Babilonia che ormai “Dio regna”, ma san Luca di quale re racconta, scrive?
Cesare Augusto, Quirino, Erode… loro sono i re, non il bambino!
Del bambino non si racconta il nascere, ma che: preso in braccio, avvolto in fasce, fu deposto in una mangiatoia.
La nascita vera e propria di Gesù è lasciata nel segreto, …di Maria e Giuseppe, come la nascita dell’universo, come la risurrezione accaduta nel silenzio del sepolcro a Gerusalemme.
Maria, la madre, prese il suo corpo, lo avvolse di lino e lo depose in un sepolcro nuovo. E la risurrezione accadde nel silenzio del sepolcro di Gerusalemme come nel silenzio della mangiatoia di Betlemme.
Nel frastuono di oggi, tra blaterare della politica, verità urlate contro la fede, e peccato della Chiesa Dio continua a nascere nel nascondimento, nel silenzio.
In questo silenzio Dio incontra tutta l’umanità, anche quella che ha dimenticato Dio.
Perché gli angeli e le stelle dall’alto e i pastori dal basso riescono a scoprire la nascita di Gesù? Perché vivono nel silenzio parlante dell’universo, del silenzio parlante della povertà.
E noi quanto silenzio facciamo per incontrare Gesù, per recuperare la conoscenza di Gesù?
Perché noi siamo ignoranti di Gesù!
Ci lamentiamo perché il mondo, i nostri figli, non conoscono più Gesù, ma noi quanto lo conosciamo?
Qualche giorno fa ero nel carcere di Milano, ho incontrato tre persone che hanno ucciso, non sono dei paladini, ma nel loro cammino di recupero di se stessi hanno conosciuto Gesù e hanno cominciato a impastare ostie per le messe; le loro mani che hanno versato sangue ora impastano il sangue della salvezza per ognuno di noi, nel silenzio di un carcere!
E noi nel silenzio di questa notte mangeremo queste ostie.
Dio in Gesù si è fatto simile a noi perché noi diventiamo sempre più simili a Lui. «Il Natale, dunque – esorta il santo Cardinale Newman –, ci trovi sempre più simili a Colui che, in questo tempo è divenuto bambino per amor nostro; che ogni nuovo Natale ci trovi più semplici, più umili, più santi, più caritatevoli, più rassegnati, più lieti, più pieni di Dio».
Ringraziamo l’autista del nostro autobus 1P, lo Spirito santo, che ci ha permesso di arrivare là dove nasce Gesù, a Betlemme, in carcere, a “Le Cure” viaggiando in questo mondo ancora assetato di «innocenza, purezza, dolcezza, gioia, pace».
Santo Natale a tutti voi!

Marriage Story

Il film di Noah Baumbach racconta di una storia di matrimonio ormai volta al termine, infatti tutto il film si basa sul divorzio tra Charlie (Adam Drive) e Nicole (Scarlett Johansson). Charlie è un registra teatrale di New York e Nicole è un’attrice cinematografica di Los Angeles, i due si innamorano da giovani e subito decidono di sposarsi. Nicole lascia così il cinema e si trasferisce a New York con Charlie per lavorare con lui nella sua compagnia teatrale.
Del loro passato non viene detto molto nel film, tranne la loro passione artistica che li legherà molto e il desiderio di voler scappare dalle proprie famiglie per potersene creare una loro con un figlio quanto prima: Harry.
Ma questo loro sogno, questa loro storia finirà presto arrivando al divorzio. E così inizia il film, dove ci viene mostrato: un amore, dei desideri e dei sogni distruggersi nonostante la fatica fatta nel costruire ciò.
All’inizio del film ci viene mostrato un comportamento stabile tra i due personaggi, come a voler ancora provare a riparare, salvare il matrimonio, soprattutto per Harry. Ma, mano mano le cose peggiorano arrivando agli avvocati che pure nessuno voleva perché l’idea era fare le cose tra loro e con calma.
Ciò che più colpisce più del film è che alla fine nonostante si amino ancora, e così ci viene mostrato all’inizio, al primo posto emergono le esigenze di ognuno piuttosto che il matrimonio.
Quindi la domanda da porsi è: Noah Baumbarch vuole mostrarci una storia d’amore finita o vuole mostrarci il ruolo del matrimonio nella società moderna (soprattutto nella società americana dove è ambientato il film)?
Punto forte del film è sicuramente la sceneggiatura, che tiene in piedi il film insieme a una interpretazione attoriale di Adam Drive e Scarlett Johansson molto riuscita, soprattutto per il feeling tra i due. Ma ciò purtroppo si va a scapito della regia che porta a un film piatto incapace di coinvolgere lo spettatore. Quindi un film un po’ deludente da certi punti di vista, nonostante fosse stato molto acclamato dalle critiche.
In poche parole, se non fosse per la sceneggiatura e gli attori il film non varrebbe nulla: una maggiore cura nella regia avrebbe fatto del film quel capolavoro che le critiche hanno detto.
L’argomento del film è un tema delicato, se così si può dire, al giorno d’oggi; forse per questo il registra non ha voluto dare una propria visione del matrimonio moderno, dicendo se certe scelte siano giuste o sbagliate; ha mostrato una semplice storia di una famiglia comune, che viene divisa dalle proprie ambizioni e dai problemi economici, scegliendo così di mettere da parte il matrimonio che come in questo caso diventa solo un problema più che una scelta di vita basata sull’amore.

Voto: 6,5/10

Myriam Gabriella Truzzi, Treviglio

Un campanile in tasca

C’è un fatto su cui molti fedeli e giovani fedeli non riflettono abbastanza: la fortuna di avere avuto un sacerdote che ha animato il proprio oratorio, la propria scuola o il proprio gruppo, non sarà la stessa fortuna dei loro figli e di molti giovani di oggi.
Questo accade perché è calato il numero dei sacerdoti e non pare possa aumentare in futuro.
Sono diverse le cause di questa crisi, ma c’è un’attenzione che si può fare nostra, che deve sollecitare i nostri giovani: pregare per le vocazioni.
Infatti, c’è un comando particolare, uno dei pochi comandi diretti che Gesù chiede: «pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe», perché la messe è molta ma gli operai sono pochi.
Alcuni giovani sollecitati da questa proposta hanno risposto che prima bisogna pensare alla propria vocazione umana, certo è vero. Ma è necessario pensare alla propria vocazione battesimale tenendo alto lo sguardo verso il comando del Signore, perché un gregge senza pastore è un gregge che si disperde.
Le strategie vocazionali sono anche altre e di diverso tipo, ma recuperare la preghiera credo sia la prima e più efficiente scelta. Questa e non altre particolari attività chiede Gesù.
Nei tempi correnti in cui tanti, forse tutti i nostri giovani corrono per non restare schiacciati dalla vita, una proposta di preghiera può essere rivoluzionaria e risolutiva.
Sulla nostra tradizione zaccariana la preghiera deve essere breve ed essenziale perché la mente spesso si deve elevare a Dio, quindi bastano poche parole incisive, capaci di far capire il perché, e un segno affinché la preghiera non sia campata per aria.
Il segno non può che essere la Croce e il ricordo del venerdì alle 15.00 quando la nostra tradizione faceva risuonare 33 colpi di campana a memoria della morte di Gesù. E perché non fare degli smartphone i nuovi campanili? Perché non far suonare il proprio smartphone campanile ogni venerdì alle 15.00?
È guardando alla Croce che possiamo rispondere al comando di Gesù, chiedendo che essa possa irrigare i cuori di tanti giovani con il dono della vocazione.
Questa la sfida che noi Barnabiti dobbiamo chiedere ai nostri giovani.
Sono molti i giovani che dal Chile, alla Nigeria a Honk Kong stanno rischiando la propria vita per la verità e la giustizia.
Riusciremo a sollecitare i nostri giovani a “protestare con Dio” per ottenere ciò che lui ci chiede? Riusciremo a creare una catena di giovani nel nostro mondo barnabitico alle 3 del venerdì?
Se non abbiamo paura di osare, sono certo che sì, ce la faremo!
Alcuni di loro sono già pronti! E noi?